แก๊ส

Nitrogen Purging Application

    คือการนำคุณสมบัติความเป็นแก๊สเฉื่อยของไนโตรเจนมาใช้ประโยชน์ ในกรณี plant  ลูกค้าปิดซ่อมบำรุง  ใช้การปกป้องผลิตภัณฑ์จากอากาศภายนอก Nitrogen สามารถป้องกันการเกิด  Oxidation reaction ป้องกันการระเบิดหรือเผาไหม้จากการรวมตัวกันของออกซิเจนกับแหล่งกำเนิดเชื้อเพลิง ไนโตรเจนสามารถ ใช้ ไล่ความชื้น ไล่อากาศ ไล่ออกซิเจน และสามารถใช้ ทดสอบแรงดันด้วยไนโตรเจน ในระบบได้    GSC มีทีมงาน และอุปกรณ์  สำหรับจ่าย Nitrogen แบบ spot load on demand เพื่อใช้ในงานดังกล่าว GSC มีบริการ วัดค่าความชื้น และอากาศ ในระบบ รวมถึง บริการทดสอบแรงดันด้วยไนโตรเจน (Nitrogen Testing) และการ ทดสอบครบวาระ เป็นต้น

Maximum Allowable Oxygen Percentage to Prevent ignition
of Flammable Gases Using Nitrogen

gassolution-Purging2