ไฮโดรเจน2

ค่าคงที่ทางกายภาพ (Physical Constants)  
มวลโมเลกุล 2.016
ความหนาแน่น ของก๊าซที่ 15 c (15 psi) 0.0899 kg/m3
ปริมาตรจำเพราะที่ 21 c (15 psi) 11.97 m3/kg
คุณสมบัติทั่วไป
     ไฮโดรเจนเป็นก๊าซไวไฟ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายได้ในน้ำ (1.9 ใน 100 ส่วนโดนปริมาตร) และละลายได้ดีในของเหลวประเภทไฮโดรคาร์บอน (มากถึง 65 ใน 100 ส่วน โดยปริมาตร) มีมวลเป็น 0.07 เท่าของมวลอากาศซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “ก๊าซที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก”
การนำไปใช้งานและประโยชน์
     ไฮโดนเจนถูกใช้กันอย่างแพร่หลายโดยใช้ร่วมกับก๊าซตัวอื่นในกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี อาทิเช่น แอมโมเนีย เมทานอล และยังใช้ในกระบวนการ ไฮโดรจีเนชั่น (Hydrogenation) เพื่อสังเคราะห์น้ำมันพืชและน้ำมันจากสัตว์ ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมันเบนซิน โทลีน และไซลีนและใช้ร่วมกับ คลอรีน เพื่อผลิตไฮโดรเจนคลอไรด์

     นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังใช้ร่วมกับออกซิเจน ในการตัดชิ้นงานใต้น้ำ ส่วนไฮโดรเจนเหลวใช้เป็นเชื้อเพลิงชองจรวดและเป็นส่วนผสมสำคัญในการสร้างปฏิกิริยานิวเคลียร์ (Thermo-nuclear reaction)

ข้อควรระวังในการใช้งาน
     อันตรายที่สำคัญจากการใช้ไฮโดรเจน คือ คุณสมบัติในเรื่องความไวไฟสูงนั่นเอง ไฮโดรเจนมีระยะติดไฟอยู่ที่ประมาณ 4% ถึง 75% ข้อควรระวังอื่นๆ ให้ดูที่ “ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซความดันสูง”