gassolution-argon

ค่าคงที่ทางกายภาพ (Physical Constants)  
มวลโมเลกุล 39.948
ความหนาแน่นของก๊าซที่อุณหภูมิ 15 C 1.667 kg/m
จุดเดือด -184 C
ปริมาตรจำเพราะที่ 21 c (15 psi) 6.030 m3/kg
คุณสมบัติทั่วไป
     อาร์กอนเป็นก๊าซเฉื่อยไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส โดยปกติจะมีอยู่ในอากาศประมาณ 0.94% โดยปริมาตรอาร์กอนที่ใช้ในงานเชื่อมทั่วไปจะมีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.99% อาร์กอนชนิดนี้จะใช้งานเชื่อมประเภท TIG หรือใช้ผสมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเชื่อมแบบ MIG/MAG นอกจากนี้เรายังสามารถใช้อาร์กอนร่วมกับก๊าซไฮโดรเจนช่วยในการตัดแบบ PLASMA เมื่อต้องการใช้ความร้อนสูงในงานตัด (อุณหภูมิประมาณ 10,000°C)
นอกจากนี้ ก๊าซอาร์กอนยังถูกใช้แพร่หลายในการผลิตหลอดไฟโดยผสมกับก๊าซหายาก (Rare Gases) หรือก๊าซเฉื่อยชนิดอื่นๆ ในการผลิตหลอดฟลูออนเรชเซ็นต์ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอีกด้วย
การนำไปใช้งานและประโยชน์
     แก๊สอาร์กอน ถูกใช้ในอุตสากรรมเชื่อมสเตนเลสและโลหะชนิดต่างๆหลายประเภท รวมถึงการผลิตหลอดไฟ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การหลอมโลหะ งานวิจัยต่างๆ ที่ใช้ในห้องแล็บ เป็นต้น
ข้อควรระวังในการใช้งาน