gassolution-oxygen

ค่าคงที่ทางกายภาพ (Physical Constants)  
มวลโมเลกุล 32
ความหนาแน่น ของก๊าซที่ 15 c (15 psi) 1.337 kg/m3
ความหนาแน่น ของเหลวที่จุดเดือด 1141 kg/m3
ความสามารถในการละลายน้ำที่ 1 บรรยากาศ (20 c) 4.89% โดยปริมาตร
คุณสมบัติทั่วไป
     ออกซิเจน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส อยู่ในบรรยากาศประมาณ 21% ของปริมาตรอากาศช่วยในการเผาไหม้ และช่วยให้มนุษย์ชาติดำรงชีวิตอยู่ได้ ออกซิเจนสามารถบรรจุลงไปในท่อ หรือภาชนะที่หุ้มฉนวนในรูปของก๊าซ ที่ความดัน 2,200 psi
การนำไปใช้งานและประโยชน์
     ออกซิเจนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ แก้ว ผลิตอะเซทีลีน เอทิลีนออกไซด์ เมทานอล ไวทิลอะซิเทต การสังเคราะห์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการหลอมละลายเหล็กในเตาหลอม และช่วยในการหลอมของแก้ว ฯลฯ นอกจากนั้นสามารถใช้ร่วมกับก๊าซที่เป็นก๊าซเชื้อเพลิง เช่น อะเซทีลิน ไฮโดรเจน ก๊าซหุงต้ม (LPG) ในการเชื่อม-ตัดโลหะ ออกซิเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง มักจะใช้ในห้องทดลอง หรือใช้ในทางการแพทย์ รวมถึงใช้ในการช่วยหายใจใต้น้ำ ในเหมือง ฯลฯ
ข้อควรระวังในการใช้งาน
1.ห้ามให้มีน้ำมันหล่อลื่น จารบี หรือสารติดไฟใดๆ อยู่ใกล้กับท่อออกซิเจน
2.อย่าเก็บ หรือบรรจุออกซิเจนใกล้กับแหล่งที่อาจมีประกายไฟ หรือมีการเผาไหม้เกิดขึ้น
3.อย่าเก็บ ท่อออกซิเจน ให้สัมผัสหรืือใกล้กับวงจรไฟฟ้า
4.อย่าใช้อุปกรณ์เชื่อม-ตัดโลหะที่ต้องใช้ก๊าซออกซิเจนร่วมด้วย ในบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี
5.ออกซิเจนเหลวจะมีอุณหภูมิต่ำมาก จึงไม่ควรให้สัมผัสกับเสื้อผ้า หรือบริเวณผิวหนังเพราะจะทำให้เกิดการไหม้ (Cold Burn) เนื่องจากความเย็นจัดได้ดี